Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Voorjaarsnota 2021

Nederland komt uit de coronacrisis en veel is nog onzeker over het herstel. Als gemeente zijn we voor onze financiën sterk afhankelijk van de budgetten die we van het Rijk krijgen. Door onduidelijkheid bij het Rijk is er grote onzekerheid bij gemeenten over de periode na 2022. Ook al kan het beeld voor Deventer uiteindelijk zowel positief als negatief uitpakken, voor nu betekent het dat er geringe structurele ruimte is voor nieuw beleid.

Als het college kijkt naar de opgaven voor onze stad, dorpen en platteland, dan zien we een veerkrachtige gemeente, die staat te trappelen om met lef en liefde veel zaken aan te pakken. Van verouderde bedrijventerreinen tot energietransitie, van woningbouw tot onderwijshuisvesting, van het versterken van het gewone leven van onze kinderen en kwetsbare inwoners tot het verminderen van overlast en het versterken van veiligheid.  

Deventer is financieel solide, met een sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen. Daarnaast hebben we gelukkig een bedrag van ruim negen miljoen euro incidenteel beschikbaar.

Wij kiezen er daarom voor een aantal zaken nieuw beleid de komende twee jaren incidenteel geld vrij te geven, in afwachting van bijvoorbeeld rijksmiddelen voor structurele dekking. Het biedt een volgende gemeenteraad ook de ruimte om eigen afwegingen te maken voor de komende bestuursperiode.
Samen met het college kijk ik uit naar de bespreking van deze Voorjaarsnota 2021 met de gemeenteraad.

Liesbeth Grijsen 
Wethouder Financiën