Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Op 26 mei 2021 wordt door de raad de eerste kwartaalrapportage 2021 vastgesteld. In een raadsmededeling is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de kaderbrief 2021. In de kaderbrief is aangegeven dat bij de Voorjaarsnota 2021 een invulling komt voor de dekking van de nadelige uitkomsten van de begroting, die ontstaan na de autonome ontwikkelingen uit de 1e kwartaalrapportage 2021 en die uit de kaderbrief 2021. Na het inzetten van een voordeel op de BUIG en de stelpost autonome ontwikkelingen ontstaan voordelige uitkomsten in de begroting 2021 t/m 2024 en een nadelige uitkomst in de begroting 2025. Van deze ruimte in de begroting stellen we voor een bedrag van €9,2 miljoen vrij te maken voor dekking van eenmalig nieuw beleid en een tweetal voorstellen structureel nieuw beleid. Ook voeden we ons eigen vermogen gezien de grote onzekerheden met betrekking de inkomsten van het Rijk. Conform de afspraken in het bestuursakkoord presenteren we hierna een sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen.

Als gemeente zijn we voor onze financiën in grote mate afhankelijk van de budgetten die we van het Rijk krijgen. Door onduidelijkheid bij het Rijk is er grote onzekerheid bij gemeenten voor de periode na 2022. Het gaat hier meer specifiek om de volgende zaken:

  • Jeugdbeleid: Onzeker is of we na 2022 nog de extra gelden voor jeugdbeleid ontvangen.
  • Herijking van het gemeentefonds: De verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten verandert. We weten nog niet wat dit voor Deventer betekent vanaf 2023.  
  • Het gemeentefonds wordt kleiner door de opschalingskorting, de verwachte opbrengst van meer samenwerking en fusies tussen gemeenten. Deze korting is op pauze gezet in verband met corona. Gesprekken hierover lopen nog.
  • Klimaatakkoord: Tot nu toe is er geen duidelijkheid over de compensatie van de extra kosten die gemeenten moeten maken voor de energietransitie.
  • Berichten van het Rijk over de financiële vooruitzichten laten na 2022 een negatieve trend zien.