Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Financiële soliditeit (financieel solide huishouding) is een onderdeel van een structureel sluitende (meerjaren)begroting. Hierbij wordt ook gekeken of er voldoende buffers beschikbaar zijn om op korte termijn risico’s en nadelen te kunnen dekken We voldoen aan deze eisen en lichten dat toe in de volgende paragrafen.

Weerstandsratio

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken) en de benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s waarvoor geen voorzieningen of verzekeringen zijn afgesloten). Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's.
In het bestuursakkoord is afgesproken dat de ratio van het weerstandsvermogen 1,0 dient te bedragen. In deze Voorjaarsnota bedraagt de ratio in eerste instantie 1,06. Conform het gestelde in de nota reserve en voorziening (raadsbesluit januari 2018) wordt het meerdere boven de 1,0 gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit betreft momenteel een bedrag van €1,0 miljoen. Bij de ratio 1,0 bestaat het risicobedrag en het weerstandsvermogen (specifieke weerstandsreserve) uit een bedrag van €15,9 miljoen. Zie voor verdere toelichting de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .

Generieke weerstandsreserve

Naast de specifieke weerstandsreserve is er ook een generieke weerstandsreserve. Deze reserve dient als dekkingsmiddel voor het opvangen van nadelen die op verschillende terreinen kunnen ontstaan zoals: opvangen verliesvoorzieningen/afwaarderingen grondexploitaties (groter dan aanwezig in specifiek weerstandsvermogen), risico’s gemeentegarantie, mutaties Algemene uitkering, faseringsverschillen taakstellingen, frictiekosten heroverwegingen en taakstellingen, rentemutaties, knelpunten sociaal domein en afdekken eenmalige begrotingstekorten. Onderstaande tabel toont de stand van de generieke weerstandsreserve.

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Stand 01-01

6.809

13.088

10.920

6.977

9.457

Conform eerdere besluiten

-2.736

-177

2.131

2.249

1.517

Saldo

4.073

12.911

13.051

9.226

10.974

Schouwburg

-350

0

0

0

0

Voeding voorziening bouwaanvragen mbt Sluiskwartier

0

-700

-700

0

0

Storting uit Specifieke weerstandsreserve

0

986

0

0

0

Storting ruimte voor nieuw beleid

8.728

0

0

0

0

Putting voor nieuw beleid

-470

-2.573

-5.355

-230

-100

Begrotingsuitkomst VJN 2021

1.218

401

80

553

-334

Lening NV MVD-CC (Nieuw beleid De Nieuwe Keizer VJN)

-111

-105

-99

-92

-85

Saldo 31-12

13.088

10.920

6.977

9.457

10.455

) Zie Bijlage 3 - Erratum Voorjaarsnota 2021

Stelposten

In de begroting zijn stelposten opgenomen die dienen voor de opvang van eenmalige en structurele nadelen.

a. Stelpost accres

In de begroting is een structurele stelpost opgenomen om de nadelen op te vangen van lagere accres bijdragen in de AU door vertragingen uitgaven Rijk en het opvangen van kortingen in de algemene uitkering.

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Stelpost accres AU eenmalig

0

750

750

750

750

Stelpost accres AU structureel

0

900

1.200

1.500

1.800

b. Stelpost autonome ontwikkelingen

Voor het opvangen van autonome ontwikkelingen, anders dan nadelen in het accres Algemene uitkering, is jaarlijks een structurele stelpost beschikbaar. De bestendige gedragsregel is dat elk jaar wordt bekeken of de eerste jaarschijf van de stelpost eenmalig of structureel met worden ingezet ter dekking van de autonome nadelen. Na de Voorjaarsnota 2021 bedraagt de stand van de stelpost:

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Stelpost autonome ontwikkelingen

1.000

350

725

1.105

1.490