Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Na de 1e kwartaalrapportage 2021 zijn er nieuwe autonome ontwikkelingen geweest:

  • Kaderbrief;
  • Aangepast rekeningresultaat;
  • BUIG.

Hierna is de uitkomst van de begroting 2021 voordelig en laat de begroting 2022-2025 een nadelige uitkomst zien. De dekking hiervoor wordt gevonden in de stelpost autonome ontwikkelingen. Vervolgens resteert een voordelige uitkomst voor de begrotingen 2021-2024 en een nadelige uitkomst voor het jaar 2025.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2021

8.140

-632

-670

-558

-549

Kaderbrief 2022-2025

0

-365

-143

218

-678

Aanpassing uitkomst Jaarrekening 2020

624

0

0

0

0

Vrijval BUIG

1.200

510

0

0

0

Subtotaal

9.964

-487

-813

-340

-1.227

Stelpost Autonome ontwikkelingen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

9.964

513

187

660

-227

Toelichting uitkomst Kaderbrief 2021

De onderstaande autonome ontwikkelingen zijn in de Kaderbrief opgenomen:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

Programma

2022

2023

2024

2025

Vraagafhankelijk vervoer

Meedoen

-40

-40

-40

-40

Activia

Meedoen

0

0

0

-20

Volume ontwikkeling WMO structureel

Meedoen

600

600

600

600

Volume ontwikkeling WMO incidenteel *)

Meedoen

-300

-300

-300

0

Marke Zuid school

Jeugd en onderwijs

0

0

0

-4

I-uitvoeringsplannen

Bedrijfsvoering

-625

-403

-42

0

Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2025

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

-1.321

Nieuwe jaarschijf

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

107

Saldo

-365

-143

218

-678

*) zie bijlage 3 Erratum Voorjaarsnota 2021

Vraagafhankelijk vervoer

Per 1 augustus 2021 lopen de huidige contracten va het vraagafhankelijk vervoer van PlusOV af. De huidige contracten kennen relatief lage tarieven. Uit de gevolgde aanbestedingsprocedure blijkt dat de nieuwe tarieven hoger komen te liggen. Deze tarieven zijn in de begroting 2022 verwerkt, hetgeen voor Deventer tot een kostenstijging leidt van €55.000. Daartegenover staat een afname van de organisatiekosten van €15.000. Voorgesteld wordt om de kostenstijging van per saldo €40.000 te verrekenen met de algemene middelen.

Activia

Op 19 januari 2021 heeft het college besloten in te stemmen met de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de velden van voetbalvereniging Activia naar de gemeente Voorst. Hierbij is besloten om eenmalig €35.000 aan de gemeente Voorst in 2025 te betalen en een tweetal robotmaaiers om niet aan te bieden aan de voetbalvereniging Activia in 2025. Voor de overdracht van de robotmaaiers wordt een eenmalige vergoeding aan het Deventer Groenbedrijf verstrekt ter hoogte van de boekwaarde van de robotmaaiers per 1-1-2025 (circa €11.406). Tot slot komt het structurele onderhoudsbudget van €26.000 van het veld voor Activia vrij ten gunste van de algemene middelen per 1 januari 2025.

Volumeontwikkeling WMO

Op basis van diverse actuele ontwikkelingen is er een financieel meerjarig overzicht en prognose opgesteld. Net als in 2019 zagen we in 2020 een verdere stabilisatie van de vraag naar WMO. Deels heeft dit in 2020 te maken met de Coronaperiode, maar we zien ook een structureel effect. Dit structurele effect schatten we in op een voordeel van €600.000. De financiële transformatieopgave van €1 miljoen is hierin verwerkt en ook het risico dagbesteding (met een beslag van €400.000 op het weerstandsvermogen) kan op basis van de nieuwe prognoses vrijvallen. We stellen voor nu het voordeel van €600.000 structureel terug te laten vloeien naar de algemene middelen en tenminste de helft hiervan voor de komende drie jaar (2022-2024) te investeren in preventie.

Marke Zuid school

De bijdrage aan de 9.000m2 is geactualiseerd op basis van de meest recente VNG normen. Dit leidt tot een lichte stijging van de bijdrage van €21.600.000 naar €21.692.000. De extra jaarlijkse kapitaalslasten (€4.300) worden verrekend met de algemene middelen.

I-uitvoeringsplannen

Het Strategisch Informatieplan 2020-2023 (STiP) is in 2020 vastgesteld. In het STiP staan de vier actielijnen voor het informatiedomein voor de komende jaren: Doorontwikkeling Dienstverlening, Doorontwikkeling Bedrijfsvoering, Digitale Samenleving en Datagedreven werken. In de Uitvoeringsplannen Informatievoorziening (de i-Uitvoeringsplannen) is dit vervolgens vertaald naar concrete initiatieven en projecten. Voor ieder domein van de gemeente is er een i-Uitvoeringsplan opgesteld: Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Sociaal domein en Fysiek domein.

Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2025

De jaarschijf 2024 is sluitend gemaakt met een putting uit de generieke weerstandsreserve. Deze putting vervalt in 2025.

Nieuwe jaarschijf 2025.

De jaarschijf 2025 is vergeleken met de programmabegroting 2021-2024 toegevoegd. Dit betekent, dat voor dat jaar met betrekking tot een aantal inkomsten en uitgaven de verwachte autonome ontwikkelingen een structureel voordeel moet worden ingeboekt van €107.000. Dit betreft: raming Algemene uitkering, structurele stelpost autonome ontwikkelingen, toename ozb op basis uitbreiding aantal woningen en 3% tariefstijging, areaal infrastructuur en stelpost prijzen (1,8%) en lonen/sociale lasten (2,0%). Deze indexatiecijfers kunnen nog muteren bij de begroting 2022-2025.

Uitkomst aangepast rekeningresultaat

In de eerste kwartaalrapportage is uitgegaan van een voorlopig rekeninguitkomst van €8,4 miljoen. Het definitieve rekeningresultaat is €9,0 miljoen.  
De gemeente Deventer heeft kennisgenomen van het bestaan van een aantal obligaties die in het bezit zijn van de gemeente Deventer. Het betreft hier obligaties die zijn uitgegeven door de Nederlandse staat en een historie kennen die in ieder geval teruggaat tot 1920. De obligaties vertegenwoordigen een nominale waarde van circa €239.000 euro. Omdat deze obligaties in 2019 nog niet op de balans werden vermeld, zorgen deze voor een eenmalig voordeel ter hoogte van dit bedrag. Daarnaast heeft de accountantscontrole op het sociaal domein gezorgd voor een extra voordeel door vrijval WMO €300.000 en vrijval Jeugd €80.000.

Uitkomst BUIG

Recent is het Nader voorlopig budget voor de bijstand bekend geworden voor het jaar 2021. Dit budget is een bijstelling van het voorlopige macrobudget 2021 op basis van de verwerking van de realisatiecijfers (prijs en volume) over 2020 en de bijgestelde werkloosheidsramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Het budget voor Deventer is bijgesteld naar €43,7 miljoen. Op dit moment wordt een stijging van 3% van het totale bijstandsvolume geraamd. Op basis van deze raming en de realisatie tot nu toe wordt een voordeel van €2,9 miljoen verwacht voor 2021. In september/oktober volgt een nieuwe bijstelling van het budget op basis van de realisatiestand dan en de verwachte conjuncturele ontwikkelingen.

Historisch gezien had Deventer de laatste jaren teveel uitkeringen verstrekt voor het beschikbare BUIG budget. Daarom is in 2019 besloten tot een brede hercontrole van het totale bestand om zo de uitkeringslasten te beperken door het bestand met 150 uitkeringen structureel te laten dalen, dit moest in 3 jaar worden afgerond. Voor 2021 is nog €1,2 miljoen en voor 2022 nog €510.000 structureel incidenteel toegekend om het destijds begrote tekort te financieren. Het budgetaandeel is gestegen van 0,63% naar 0,68%. Op de totale bijna €6 miljard is dit voor Deventer een toename van ongeveer €3,2 miljoen en ongeveer 200 uitkeringen. Op basis van het huidige budgetaandeel van het macrobudget BUIG is dit extra budget niet meer nodig.
Gelet op de onzekerheid van de bestandsontwikkeling is het voorstel nu eerst de reeds geraamde €1,2 miljoen en €510.000 terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Eventuele extra vrijval voor 2021, 2022 en verder kunnen pas geraamd worden bij de definitieve beschikking 2021 en de voorlopige beschikking BUIG 2022. Deze worden eind september/begin oktober gepubliceerd. BUIG blijft met onzekerheden omgeven.

Stelpost autonome ontwikkelingen

In de begroting 2021-2025 zijn er bedragen geraamd voor dekking autonome ontwikkelingen. Voor het sluitend maken van de begroting wordt vanaf 2022 de jaarschijf 2021 ingezet. Zie voor het overzicht van de stelpost het onderwerp Financiële soliditeit .