Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

In 2019 is het Nationale Klimaatakkoord vastgesteld. Dit betekende een bevestiging van en een enorme impuls voor de duurzame ambities van Deventer, die in 2009 voor het eerst zijn vastgelegd in de visie Duurzaam Deventer.  

De twee hoofddoelen uit het Nationale Klimaatakkoord zijn het lokaal opwekken van duurzame energie met zon en wind en de transitie naar een warmtevoorziening zonder fossiele brandstoffen. In 2020 is het Deventer Energieplan vastgesteld. Daarin zijn de stappen beschreven om tot een energieneutraal Deventer te komen. Daarna is de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld en is met omringende gemeenten gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES).

De komende jaren zal veel van de gemeente worden gevraagd om de doelstellingen uit het Nationale Klimaatakkoord en het Deventer Energieplan waar te maken. Het is een grote uitdaging om de energietransitie in samenhang met andere (ruimtelijke) opgaven in samenspraak met bewoners en bedrijven gestalte te geven. Naast de RES met de focus op het realiseren van opwek van elektriciteit met zon en wind, heeft de gemeente de opgave om de TVW te vertalen in Wijk- en dorpuitvoeringsplannen (WUP). Ook worden er grote programma's voor energiebesparing uitgerold.

Het is afgelopen jaren duidelijk geworden dat de energietransitie een complex en dynamisch proces is, dat van de overheid vraagt om proactief en tegelijk op verschillende punten in de beleidscyclus te opereren. We zijn aan het uitvoeren en de monitor nog aan het ontwikkelen, terwijl dat leidt tot nieuwe inzichten die om een aangepaste strategie vragen. Ook is participatie van inwoners en bedrijven een doorgaand proces, dat steeds vraagt om nieuwe opties en andere wegen om ons doel te bereiken. Steeds blijkt dat deze complexiteit en dynamiek veel inzet vergt van de gemeentelijke organisatie.

Met de begroting van 2020 is vastgesteld dat jaarlijks een extra bedrag van €250.000 beschikbaar is voor de energietransitie. Voor uitvoering van projecten, zoals Slim Warmtenet Zandweerd, twee Wijkuitvoeringsplannen en de Regelingen voor Reductie Energiegebruik is meer dan €10 miljoen beschikbaar gesteld door rijk en provincie.  

Ondanks die extra middelen is er onvoldoende geld beschikbaar om alle opgaven die voortvloeien uit het Klimaatakkoord uit te voeren. Een onderzoek in opdracht van de VNG toont ook aan dat de verplichtingen uit het Klimaatakkoord voor een gemeente als Deventer vraagt om een capaciteit van 20-27 fte plus €345.000 aan materiele kosten per jaar.  Daar komt bij dat er een toenemende vraag is naar specialistische expertise voor de implementatie van de energietransitie in het brede opgavenpakket van de gemeente, wat bijvoorbeeld speelt in alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  

In het kader van deze voorjaarsnota wordt voorgesteld geld vrij te maken voor inzet van 1,5 fte aan extra capaciteit. Deze inzet wordt als volgt ingezet:

  • Warmtetransitie: €97.000 (1,0 fte) voor uitvoering van de vastgestelde Wijkuitvoeringsplannen;
  • Grootschalige opwek: €49.000 (0,5 fte) ten behoeve van faciliteren van realisatie grootschalige opwek die niet gedekt worden uit bijdragen van particuliere initiatiefnemers

Programma (bedragen x €1.000)

2022

2023

2024

2025

Energietransitie – Warmtetransitie

97

Energietransitie – Grootschalige opwek

49

49