Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Door het college is het volgende afwegingskader gehanteerd in de beoordeling van de voorgelegde voorstellen nieuw beleid.

Algemeen

De voorstellen hebben een relatie hebben of zijn gebaseerd op het coalitieakkoord 2018-2022 of een verdere uitwerking daarvan), de voorportaallijst investeringsplanning begroting 2021 of eerdere besluiten van het college of raad.

De voorstellen gaan in principe pas in per 2022. 

Op basis van de gepresenteerde financiële ontwikkeling worden alleen incidentele middelen toegekend en bij uitzondering structurele middelen. Hiertoe zijn de voorstellen getoetst op onvermijdelijkheid, niet-uitstelbaarheid als gevolg van wettelijke regels of bindende afspraken. 

Een sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen. 

Terughoudend te zijn met het anticiperen op meer financiële ruimte (niet gelijktijdig rekening te houden met de uitgangspunten voor afname van de opschalingskorting en voor extra middelen Jeugd. 

Niet te anticiperen op een positief herverdeeleffect van het gemeentefonds.

Gemeentefonds  

Accres 2022 

De accresreeksen uit de septembercirculaire 2020 worden aanhouden bij gebrek aan betere informatie. 

Opschalingskorting   

De opschalingskorting conform de huidige ramingen door laten lopen tot het maximum is bereikt.  

Herijking  

In principe geen herverdeeleffecten meenemen bij de begroting 2022. De herverdeeleffecten kunnen namelijk nog wijzigen maar ook de totale omvang kan veranderen.  

Loon/prijsontwikkeling  

De loon/prijsontwikkeling uit het centraal economisch plan overnemen.  

Sociaal domein  

Jeugdzorg  

Te begroten op basis van het ‘zwaarwegend advies’ dat uiterlijk 1 mei bekend zal worden. Tot die tijd is het advies om behoedzaam rekening te houden met de verwachte uitkomsten op basis van AEF-onderzoek, omdat er afspraken liggen waar het Rijk aan gecommitteerd is  
Advies is om rekening te houden met maximaal 50% van €1,5 miljard structureel met ingang van 2022*, waarbij er altijd matching moet zijn met de daadwerkelijke lastenontwikkeling op jeugd.
Alternatief is om de PM-post van €300 miljoen aan te blijven houden tot aan het regeerakkoord.
Als rekening wordt gehouden met afschaffing van de opschalingskorting is het advies om niet te rekenen op extra compensatie voor de jeugdzorg, om cumulatie te voorkomen.  

Abonnementstarief   

Geen extra baten vanuit het Rijk te ramen. Lasten ramen vanuit de eigen ontwikkeling. 

Beschermd wonen   

De cijfers te volgen, zoals die via de herijking en de WLZ-uitname bekend zijn per gemeente.  

Nieuwe taken  

Omgevingswet  

Alleen incidentele kosten van de transitie opnemen in de begroting en nog geen rekening houden met structurele effecten van de Omgevingswet in afwachting van de effecten van lokale keuzes en de uitkomsten van de art.2 onderzoeken/financiële consultatie . 

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)  

Geen structureel voordeel of nadeel op te nemen in de meerjarenbegroting in afwachting van de uitkomsten van het art.2-onderzoek. 

Klimaatakkoord  

In de begroting 2022 niet meer budget op te nemen voor de uitvoering dan de feitelijke bijdrage van het rijk en aan de investeringskant vooralsnog geen baten hiervoor op te nemen.