Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met Buurtmakers, die een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijken. Door met aandacht aanwezig te zijn in de wijken en uitvoering te geven aan de vraagstukken die daar leven. Vanuit die positieve ervaring stellen we voor om deze aanpak de komende drie jaar voort te zetten. In 2022 en 2023 zijn we in vier aandachtswijken actief aanwezig en jaarlijks €200.000 investeren in buurtmakers. Daarbij dragen we vanuit de diverse betrokken teams en programma’s integraal en met focus bij aan urgente vraagstukken in die wijken. We betrekken inwoners bij nieuw beleid en het opstellen en uitvoeren van plannen en geven standaard aan hoe participatie en interactie vorm krijgt. Wij stimuleren inwoners om van deze (buurt)rechten gebruik te maken.

Hiervoor ontwikkelen we een strategie die enerzijds extern gericht is om initiatieven te stimuleren en anderzijds intern gericht: hoe gaan we als gemeente om met deze initiatieven? In het programma Burger en bestuur is hiervoor vrijwel geen capaciteit beschikbaar, daarom vragen we een bedrag van €50.000 voor 2022.  

Programma (bedragen x €1.000)

2022

2023

2024

2025

Meedoen – Buurtmakers

200

200

Burger en Bestuur – capaciteit inwoner aan zet

50