Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

De raad streeft naar een  strategie die uitgaat van woningbouwuitbreiding, samen met het  ‘versterken arbeidsmarkt… en verjongen’. Dit is een veelomvattende en omvangrijke strategie. Om die te kunnen realiseren gaan we daar de komende 15 jaar aan werken. Het geeft een duidelijk beeld waar Deventer op de lange termijn naar toe wil. Het is een strategie die vorm krijgt via een zogenaamde routekaart met vier sporen die onderling met elkaar samenhangen. Het gaat immers niet alleen om de bouw van naar schatting 11.000 woningen en alle ruimtelijke ontwikkelingen om dit mogelijk te maken. Het gaat ook om een economisch beleid: het aantrekken van nieuwe bedrijven, vergroten van de mobiliteit op de arbeidsmarkt en om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daar bovenop komt dan nog de ambitie om te verjongen.  

Voor de stad en per dorp wordt een voorstel gedaan voor een woningbouwopgave (in kwantiteit en kwaliteit) die past bij de ambitie. Ruimte vinden voor woningbouw is een omvangrijk proces. We moeten in de initiatieffase ruimtelijke verkenningen uitvoeren per dorp en de stad.   

In de ruimtelijke verkenningen besteden we allereerst aandacht aan wat in de omgevingsvisie staat. Vervolgens kijken we per locatie naar het benodigde oppervlak om het woningbouwprogramma te realiseren. Op hoofdlijnen kijken we naar aspecten als archeologie, ecologie, verkeer, nabijheid van voorzieningen en milieutechnische beperkingen. We leggen alternatieven van locaties naast elkaar. Die alternatieven leggen we de raad voor, met hun voor- en nadelen. Ook geven we aan n welke privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instrumenten we willen inzetten om de woningbouw te realiseren.

Bij voorzieningen staat de vraag centraal wat is er nodig als het inwoneraantal van de stad en het dorp Bathmen substantieel groeit. Wat betekent dit voor OV-voorzieningen, voor winkels voor dagelijkse boodschappen, voor culturele voorzieningen, sport, woonzorg en onderwijs. En wat kunnen deze voorzieningen bijdragen aan de ambitie ‘…én verjongen’? Wij gaan hiervoor in gesprek met deze voorzieningen en krijgen een beeld van wat er moet gebeuren (bijvoorbeeld aanpassen van het aanbod, uitbreiden of wijzigen) om de ambities te realiseren.  

Om te verjongen moeten we de leefomgeving, culturele voorzieningen en evenementen, horeca, sport en schoolgebouwen aantrekkelijk maken voor jongeren, voor studenten én voor jonge gezinnen. We gaan samen met het onderwijsveld, de citymarketingorganisatie en andere stakeholders verkennen wat er al loopt om de aantrekkelijkheid van Deventer voor jongeren te vergroten, wat we op de korte termijn kunnen bereiken en welke krachten we daarvoor moeten bundelen. Daarbij betrekken we uiteraard jongeren, studenten en het studenteninitiatief ‘Deventer studentenstad op de kaart’.  

Ter versterking van het huidige arbeidsmarktbeleid, hebben we behoefte aan overzicht, onderbouwing en aanscherping van de gezamenlijke ambitie van bedrijfsleven, onderwijs en overheid op het gebied van human capital en een meerjarenactiviteitenprogramma. Dit vraagt om nadere invulling met een gericht groei-profiel. Daarvoor is nodig dat we gastvrij zijn voor nieuwe ondernemingen en ondernemingen ruimte bieden zich te ontplooien. In deze te vormen agenda komt aandacht voor economische zelfstandigheid van inwoners, mobiliteit van werk naar werk, aansluiting van opleiding en werk (mismatch) en een leven lang ontwikkelen. Ook toeleiding van werkzoekenden en werkenden naar tekort- en groeisectoren krijgt hierin aandacht. We formuleren doelstellingen voor het gewenste groeiprofiel van de arbeidsmarkt. Daarbij speelt de afweging welke inspanningen van ons als gemeente en van partners in onderwijs en bedrijfsleven verwacht mogen worden en hoe we gebruik kunnen maken van bovenlokale fondsen. Hierbij is nodig dat we een goede lokale Human Capital Agenda hebben, die we kunnen inbrengen bij de lobby voor fondsen. Dan ontstaan er wellicht ook mogelijkheden om gemeentelijke proceskosten (deels) te dekken. Hierbij wordt uitgewerkt wat de gedefinieerde ambities en doelen vragen voor het ondernemings- en vestigingsklimaat.  

We stellen voor om voor 2022 en 2023 respectievelijk €300.000 en €300.000 te investeren in de ruimtelijke ontwikkeling van de woningbouwopgave.   

Programma (bedragen x €1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Ruimtelijke ontwikkeling - Woningbouwopgave vertaling naar concrete projecten

300

300

Ruimtelijke ontwikkeling – Routekaart

100

Economie – Deventer Studentenstad

50